La llei de segona oportunitat

8 d’abril de 2020

Les empreses i autònoms són el motor de la nostra economia i societat. En aquests moments d’incertesa en què els ingressos de la seva activitat s’estan veient afectats, poden acollir-se a mesures de contingència aprovades pel Govern (RD 463/2020 de 14 de març) i a mecanismes de segona oportunitat, els quals poden salvar la mala situació de qui no pot fer front als seus deutes.

A Espanya comptem amb la Llei Concursal i la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social. Des que es va publicar aquesta última l’any 2015, les persones físiques, tant particulars com autònoms, poden arribar a obtenir l’exoneració del passiu insatisfet.

Es tracta d’un mecanisme d’ajuda per a les persones que han passat per una situació econòmica greu perquè puguin començar de zero i sense càrregues o bé reestructurar els seus deutes per no haver de tancar el seu negoci.

Mitjançant aquesta Llei opera una limitació del principi de responsabilitat patrimonial universal de l’article 1911 del Codi civil, dirigida a posar remei al problema de sobreendeutament d’aquelles famílies que, d’una experiència empresarial fallida o per altres causes com la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, es troben de cara amb un deute impagable.

1) Avantatges d’acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat:

Permet que una persona física o autònom es pugui acollir a un procés molt similar al concurs de creditors -al qual se sotmeten les empreses quan es troben en estat de insolvencia- amb la possibilitat de renegociar els deutes a través d’un acord extrajudicial de pagaments i fins i tot, en una fase subsegüent (concurs consecutiu), aconseguir la condonació dels deutes que resultin impagables per no posseir un patrimoni suficient.

Atorga als tribunals la facultat d’exonerar un percentatge que pot arribar a superar el 70% dels deutes amb Hisenda i Seguretat Social, en alguns casos, i d’ordenar, limitar i quantificar el fraccionat dels pagaments de la resta del deute.

Els deutes amb garantia hipotecària inicialment no podrien exonerar del seu pagament. No obstant això si existeix ja un procediment d’execució en el qual s’ha subhastat l’habitatge i la rematada obtinguda no ha arribat a cobrir tot el deute, la quantitat pendent a satisfer sí que podria considerar-se com un deute susceptible d’exoneració.

El fet d’acollir-se la Llei de Segona Oportunitat no implica que no es pugui seguir treballant i percebent una nòmina, o seguir desenvolupant l’activitat professional o empresarial que s’anava fent.

Tot l’anterior es concreta en el fet que un jutge li exoneri dels seus deutes (exoneració immediata), o bé arribar a un acord de refinançament amb els seus creditors, que els permeti sortir de la situació actual, paralitzar els embargaments, etc. (Exoneració diferida).

2) A qui va dirigida la llei de Segona Oportunitat:

  • Administradors d’empresa: poden acollir els que arrosseguin deutes després que la seva empresa s’hagi dissolt o a l’haver avalat a la societat amb el seu patrimoni personal.
  • Autònoms: que es vegin sense finançament per seguir endavant amb el seu negoci i vegin augmentat el seu endeutament familiar.
  • Particulars amb endeutament per manca de treball, càrregues al seu nom, principalment hipotecàries o de contractes amb financeres.

3) Requisits per poder optar a la llei de segona oportunitat:

  • No tenir patrimoni amb el qual poder fer front als deutes i desprendre de tots els béns i actius que encara es posseeixin en favor dels creditors, exceptuant aquells de primera necessitat i, en el cas dels autònoms, els que siguin imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat professional.
  • Que la quantia dels deutes no superi els 5 milions d’euros.
  • Ser un deutor de bona fe acord amb el qual disposa la Llei Concursal (apartat 3 de l’article 178 bis).

4) Conclusió:

A les persones que amb motiu de l’estat d’alarma decretat per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, els seus negocis i empreses s’estan veient afectats, se’ls ofereix una sortida. Tenen la possibilitat de reestructurar els seus deutes abans que haver de tancar o l’oportunitat de reprendre de nou la seva activitat sense haver d’arrossegar deutes.

L’anterior significa obtenir un acord amb els seus creditors que els permeti guanyar temps per poder vendre actius i evitar una execució generalitzada, aconseguir la suspensió dels interessos de crèdits excepte els que tinguin garanties hipotecàries, paralitzar embargaments i execucions i rebaixar de deutes gràcies a lleves.

I si finalment no s’aconsegueix arribar a un acord, es pot obtenir el perdó dels seus deutes.

Xavier Franquesa
Advocat
xf@espadagerlach.com