Tributació residents i no residents a Espanya novetats juliol 2015

17/07/2015

Rendiments propis d’activitats econòmiques, professionals, rendiments de capital immobiliari, repartiment de rendes:

Base Imposable

estava previst per al 2015

s’ha modificat per 2015 amb efectes retroactius al gener 2015

2.016

Fins a 12.450

20%

19,50%

19%

De 12.450 a 20.200

25%

24,50%

24%

De 20.200 a 34.000 (2015) a 35.200 (a partir de 2016)

31%

30,50%

30%

De 34.000/35.200 a 60.000

39%

38%

37%

60.000 en endavant

47%

46%

45%

Per exemple, un resident que guanyi en 2015 100.000 € pagarà 36.815,25 €, sense considerar possibles reduccions i deduccions. (Falta l’adaptació que decideixi cada comunitat autonòmica concreta) Desglossament el càlcul de l’exemple:

BASE IMPOSABLE

DIFERÈNCIA

PERCENTATGE

A PAGAR

 

Fins a 12.450

12.450

19,50%

                          2.427,75 €

12.450 – 20.200

7.750

24,50%

                          1.898,75 €

20.200 – 34.000

13.800

30,50%

                          4.209,00 €

34.000 – 60.000

26.000

38%

                          9.880,00 €

60.000 – 100.000

40.000

46%

                       18.400,00 €

PERCENTATGE FINAL

Suma final

                       36.815,50 €

36,82

PER ALS RENDIMENTS DE L’ESTALVI DE RESIDENTS

Base imposable

2.015

Tipus aplicable 2015 RDL 9/2015

2.016

Fins a 6.000 euros

20%

19,50%

21%

De 6.000 a 50.000

22%

21,50%

21%

50.000 en endavant

24%

23,50%

23%

És a dir, que si un resident obté interessos sobre el capital per import de 100.000 €, pagarà per aquest concepte: 22.380 € (Falta l’adaptació que decideixi cada comunitat autonòmica concreta) Desglossament el càlcul de l’exemple:

BASE IMPOSABLE

DIFERÈNCIA

PERCENTATGE

A PAGAR

 

Fins a 6.000

6.000

19,50%

                          1.170,00 €

6.000 – 50.000

44.000

21,50%

                          9.460,00 €

50.000 – 100.000

50.000

23,50%

                       11.750,00 €

PERCENTATGE FINAL

                       22.380,00 €

22,38

RETENCIONS SOBRE LA FACTURACIÓ DE PROFESSIONALS I AUTÒNOMS RESIDENTS Les retencions que hauran de fer els clients empresaris als proveïdors professionals (persones físiques autònoms) seran: a partir de juliol de 2015, el 15%. Per als autònoms de recent creació, fins als tres primers anys, pagaran el 7% a partir del 2015.07.12 LES RETENCIONS PEL RENDIMENT DEL CAPITAL MOBILIARI, IMMOBILIARI I GUANYS PATRIMONIALS DE RESIDENTS A partir del 12 de Juliol seran del 19,5% (abans del 12 juliol eren del 20%) TRIBUTACIÓ DELS NO RESIDENTS Rendes obtingudes per establiments permanents sobre les quantitats que transfereixin a l’exterior que s’hagin generat en l’establiment permanent 19,5% Rendes obtingudes per no residents sense establiment permanent en un país europeu amb el qual hi ha intercanvi d’informació tributària Per la percepció d’interessos, dividends i guanys patrimonials 19,5% RÈGIM OPCIONAL PER A TREBALLADORS desplaçats A TERRITORI ESPANYOL Les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol poden optar per tributar per l’impost sobre la renda de no residents, amb les regles especials previstes en l’apartat 2 de l’article 93 de la Llei de l’IRPF.

Part general de la base imposable

Base liquidable

%

Fins a 600.000 euros

24%

Des de 600.000 euros

47%

Part especial de la base imposable de l’estalvi

Base liquidable de l’estalvi

Quota íntegra

Resta base liquidable

 

0

0

6.000

19,50%

6.000

1.170

44.000

21,50%

50.000

10.630

En endavant

23,50%

Signat:

Santiago Roig Gironella