Residents a espanya que siguin propietaris de béns a l’estranger. Obligació d’informar a l’hisenda espanyola. Model 720.

Aquesta obligació d’informació relativa a l’exercici 2017 acaba el proper 02/04/2018.

Aquesta obligació s’extén a tot propietari de béns a l’estranger, siguin herències jacents, comunitats de propietaris, tant al 100% com en coparticipació amb terceres persones.

L’ informació a subministrar és la següent:

  • Comptes bancaris tant si són beneficiaris, com titulars o simples autoritzats per a disposar.
  • Participacions al capital sigui mitjançant accions, fons, obligacions o qualsevol altre valor, assegurances de vida o invalidesa, rentistes vitalicis o temporals.
  • Béns immobles
  • No existirà obligació d’informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre no superin, conjuntament, els 50.000 €, i la mateixa circumstància concurreixi en relació amb els saldos mitjans de l’últim trimestre.
  • La presentació de la declaració als anys succesius només serà obligatòria quan qualsevol dels saldos conjunts a 31 de desembre, o el saldo mitjà hagués experimentat un increment superior a 20.000 € respecte dels que van a determinar la presentació de la última declaració. Aquest límit quantitatiu també és d’aplicació als valors de l’apartat b) i c).
  • En caso de no fer-ho, poden ser sancionats amb multes pecuniàries, d’un mínim de 10.000 €.

 

Salma C. Sehk Zinth y Alejandro Espada Gerlach (en colaboración)

a.espada@espadagerlach.com & salmasehk@espadagerlach.com

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx:

Abogados Espada Gerlach

Tel. +34 93 301 27 41

C/Provença 253, entlo. 2º

08008 Barcelona SPAIN