Noves regles d’arbitratge de la cambra comerç internacional

Febrer 2012

La Cambra de Comerç Internacional (ICC) introdueix noves regles d’arbitratge

El dia 1 de gener de 2012, la Cambra de Comerç Internacional (ICC) de París, va introduir un nou reglament d’arbitratge amb l’objectiu d’agilitzar els procediments arbitrals internacionals. Les principals novetats de la reforma són:

– la introducció de regles de multiplicitat de contractes i multiplicitat de parts;

– l’adaptació a les exigències actuals pel que fa a la conducció dels casos;

– la possibilitat de nomenar un àrbitre d’emergència en situacions que requereixin mesures urgents;

– alguns matisos sobre la gestió de litigis que tinguin per objecte els tractats d’inversió i convenis de lliure comerç.

Quant al seu àmbit temporal és de ressaltar que el nou reglament és aplicable a tots els procediments d’arbitratge que es presentin a partir de l’1 de gener del 2012.

No obstant això, les disposicions relatives a l’àrbitre d’emergència no són aplicables si la clàusula d’arbitratge va ser acordada abans de l’1 de gener de 2012. Les parts poden, de tota manera, estipular (en la clàusula arbitral) que les regles sobre l’àrbitre d’emergència no siguin aplicables. Les disposicions sobre l’àrbitre d’emergència tan sols tindran efectes entre les parts que van signar la clàusula d’arbitratge. Per aquest motiu, d’aquí en endavant, les parts hauran de considerar aquesta opció a l’hora de signar una clàusula d’arbitratge.

Autor: Dr. Thomas Rinne,  Advocat/ www.einem.de