Devolució impost successions i donacions a no residents

04/09/2014

Aquesta decisió és la culminació d’un llarg procés que es va iniciar amb un requeriment de la Comissió Europea de 11.07.07, i posteriors dictàmens de 07.05.10 i 17.02.11, en què s’advertia del tracte discriminatori del Govern espanyol als no residents.

Com els successius Governs d’Espanya no van considerar vinculants aquestes actuacions de la UE, es van negar a canviar la llei i la UE va haver d’iniciar el procés per incompliment que acaba de finalitzar amb l’esmentada Sentència, que sí que és d’obligat compliment immediat.

Per tant, el Govern està ja obligat judicialment a canviar la llei, però mentrestant el dret dels no residents a sol·licitar la devolució del pagat de més ja pot exercitar-se.

El termini per reclamar hauria de ser el general de 4 anys des que es va pagar indegudament un impost més alt del compte, però veurem com reacciona el Govern espanyol.

Davant d’aquesta situació encara provisional, l’aconsellable de forma immediata és presentar una reclamació a Hisenda adjuntant els documents relatius al pagament de l’impost, al costat d’una declaració complementària en un altre imprès amb els càlculs correctes i amb el saldo favorable a contribuent i que haurà de tornar-Hisenda.

Així, si més no, s’interrompria el transcurs del termini de prescripció.

Anant més enllà, fins i tot es planteja la possibilitat de reclamar en casos ja prescrits la responsabilitat patrimonial a l’Estat espanyol per aplicació d’una Llei que infringia el Dret europeu.

Per conèixer més detalls sobre aquesta nova situació creada i les futures novetats, no dubtin en contactar amb nosaltres.