Llei de Costes a Espanya

Informe sobre la situació de la marina d’Empuriabrava de Castelló d’Empúries (COSTA BRAVA – CATALUNYA – ESPANYA) a 2016.08.16:

Com s’han d’acordar, molts dels amarratges d’Empuriabrava van passar a poder ser propietat privada després de la llei 2/2013 i que fos aclarida en diversos aspectes pel Tribunal Constitucional; però, resulta que els propietaris d’amarratges no poden inscriure el seu títol i posteriors transmissions en el Registre de la Propietat, trobant-se en una situació irregular.

No obstant això, recentment i amb ajuda de Notari de Castelló d’Empúries, s’està aconseguint inscriure les transmissions en el Registre de la Propietat.

Explico a continuació les raons d’aquesta situació i que hauria de solucionar-se com més aviat millor pel Govern espanyol: si bé la falta de Govern a Espanya impedeix una ràpida resolució del conflicte existent:

1) Poden els propietaris d’amarratges vendre’ls?

La resposta, tot i que és afirmativa, presenta l’inconvenient que no es pot inscriure automàticament el títol de transmissió en el Registre de la Propietat, sinó que cal demanar al notari que acudeixi al lloc de l’amarratge i redacti una acta en què s’evidenciï que l’amarratge en qüestió no està a la zona marítima terrestre. Amb aquesta acta, l’actual registrador de la propietat admet la inscripció de la transmissió en el Registre. No obstant això, cal tenir present que es tracta de l’opinió de l’actual registrador i que, si ho canviessin, el nou pot tenir una opinió contrària.

Això és així perquè segons han decidit la Direcció General de Registre i del Notariat en una resolució de 2014.01.23, que ha estat confirmada per l’Audiència Provincial de Girona el 2015.03.18 mitjançant la seva Sentència núm. 57, s’interpreta que per poder inscriure la transmissió d’un amarratge cal que prèviament es compleixin tots els requisits següents:

1) Que el titular de l’amarratge tingui inscrit el seu títol en el Registre de la Propietat prèviament a la llei 2/2013. (Qui no el tingui inscrit no tindrà dret a què li reconeguin el seu dret de propietat).

2) Que l’Estat procedeixi a la revisió de les delimitacions que hagi efectuat i que es vegin afectats per la Llei 2/2013, a l’objecte que emeti un certificat pel qual declari que l’esmentat amarratge ha quedat fora del domini públic.

Com sigui que aquesta última condició NO ES COMPLEIX perquè la delimitació que es va realitzar en l’any 2010 ha quedat anul·lat per l’Audiència Nacional per un defecte processal que ha estat confirmat pel Tribunal Suprem el 2015.04.15; això implica:

  • que avui no existeix delimitació a Empuriabrava i, per tant,
  • no pot l’Estat emetre un certificat declarant que l’amarratge estigui ubicat fora de la zona pública.
  • l’Estat haurà de realitzar una nova delimitació,
  • que mentrestant no es fa la nova delimitació, l’Estat hauria de dictar una nova ordre ministerial aclarint el procediment a seguir per a la inscripció de les transmissions d’amarratges al Registre de la Propietat; però no ho ha fet, ni sembla que pugui fer-ho d’aquí a poc temps i menys davant la provisionalitat de l’actual Govern.

L’Estat està obligat a inscriure els béns de domini públic en el Registre de la Propietat en el termini de dos anys comptats des de l’entrada en vigor de la llei 2/2013 (que va tenir lloc el 31/05/2013) i el termini va acabar per tant el 2015.05.31, sense que malgrat això s’hagi realitzat aquesta inscripció que requereix delimitació prèvia.

Per això, com tampoc s’ha complert aquesta condició la inscripció de la venda d’un amarratge en el Registre de la Propietat no és possible perquè “es troba en un carreró sense sortida”, pendent que l’Estat compleixi prèviament amb tots aquests tràmits.

Això no obstant, com a Espanya la inscripció d’un títol de propietat immobiliari en el Registre de la Propietat no és requisit per a la validesa el títol ni de la transmissió, poden vendre els amarratges i és convenient fer-ho en escriptura pública per acreditar la legitimitat del seu títol i no en contracte privat. (En definitiva, com es feia abans que es creessin els registres de la propietat a Espanya, aproximadament cap a 1861).

Si aquesta compravenda va acompanyada d’una acta notarial on consti que el notari dóna fe que s’ha personat al lloc de l’amarrador objecte de la venda i s’ha comprovat que no envaeix la zona pública maritimoterrestre, és possible, amb l’actual registrador, inscriure aquesta compravenda o cessió en el Registre de la Propietat.

2) Tenen els propietaris d’un amarratge el dret d’ús del mateix?

La resposta és que sí, però només respecte de la superfície d’amarratge que tingui en propietat, i, si és superior a la que consti en el títol, respecte d’aquesta part té dret d’ús a precari, ja que el dret d’explotació d’aquesta superfície correspon a la concessionària d’Empuriabrava.

3) També pot vendre el dret d’ús després de la venda de l’amarratge?

Només pot vendre els m2 segons el pla dels que sigui propietari.

La resta que usi a precari no, ja que no és seu, a l’ésser zona marítim terrestre l’explotació correspon a la concessionària.

La venda d’aquest excés de m2 d’amarratge que no constin en el títol de propietat anterior, serà nul·la de ple dret.

Si vol cedir l’excés a un tercer, la concessionària ha de permetre-ho expressament.

4) El comprador ha de pagar si vol utilitzar l’amarratge?

Entenc que sí, si el que paga són les despeses generals de manteniment de la marina.

5) Altres barques també podran amarrades a l’amarratge?

Sí, perquè és el propietari dels m2 que consten en el seu títol de propietat i pel que fa a l’ús de la resta de la superfície només podrà permetre-ho mentre la concessionària no ho prohibeixi expressament.