Den spanska notarien – Den svenska notarius publicus